Apokalipsa 1

 

1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom (niewolnikom) to, co ma się stać wkrótce; a On to ukazał i posłał przez swojego Anioła swemu słudze Janowi,

2 Który poświadczył, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.

Księga ta została dana przez objawienie dla Bożych ludzi i przez objawienie może zostać zrozumiana; choć są w niej również rzeczy oczywiste w swej naturze. Tylko Jezus wie, dla kogo jest prawdziwie Panem, stąd też tylko On może dać właściwe zrozumienie tych słów temu, komu chce.

 

3 Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.

Biblia (Słowo Boże, Pismo Święte) nie jest zwykłą książką. Czytaniu jej towarzyszy bardzo często działanie Ducha Świętego, który pragnie na nas wpływać i prowadzić nas do Boga. Jest ona duchowym pokarmem i lustrem dla naszego życia. Gdy ktoś szczerze szuka w niej prawdy, doświadczy z pewnością Bożego błogosławieństwa. Nieustanne rozmyślanie nad Bożymi Prawdami jest połączone z błogosławieństwami, które Bóg wielokrotnie w swoim Słowie obiecał.

 

4 Jan do siedmiu kościołów (zgromadzeń wywołanych), które są w Azji. Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,

 

5 I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą nad królami ziemi.

Bóg ustanowił Jezusa, swojego Syna, władcą nad wszystkim i wszystkimi. Jezus oferuje swoją ponadnaturalną pomoc wszelkim zwierzchnikom i władzom na ziemi, pod warunkiem, że poddadzą Mu się i będą czynić Jego wolę. Ponieważ władcy tego świata nie chcą słuchać Boga i swój autorytet poddali pod władzę diabła (bestii), ten świat wygląda tak, jak wygląda. Ale władze tego świata już wkrótkce zostaną osądzone i usunięte. Jeżeli uczestniczysz w tych bezbożnych rządach, uciekaj od tego, abyś i ty nie został osądzony.

 

Temu, który nas umiłował i umył nas z naszych grzechów swoją krwią,

Tylko krew Jezusa zmywa z nas nasze grzechy i oczyszcza z winy nasze sumienia. Każdy może tego doświadczyć, przychodząc z wiarą do Jezusa i pokutując z własnych grzechów.

 

6 I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca;

Mowa tu o duchowej władzy i duchowym kapłaństwie, które stają się udziałem prawdziwie wierzących i posłusznych Bogu ludzi. Obie te funkcje przed Bogiem sprawuje tylko Jezus i ci, którzy należą do Jego ciała.

 

Jemu chwała i moc na wieki wieków, Amen.

 

7 Oto przychodzi w obłokach i ujrzy Go wszelkie oko, także ci, którzy Go przebili,

Każdy kto odrzuca miłość Boga i nie chce przyjąć przebaczenia przez pokutę i wiarę w ofiarę Jezusa, będzie winien śmierci Jezusa w sobie, w swoim sercu, bo On umierał za każdego i to nasze grzechy Go zabiły.

 

i będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, Amen.

Zanim nastąpi sąd Apokalipsy, Jezus objawi się wszystkim mieszkającym na ziemi i wywoła to ogólnoświatowe przerażenie wśród tych, którzy się nie nawrócili do Boga, gdy był jeszcze na to czas. Ani sprawiedliwych, ani wierzących już na świecie nie będzie, poza opieczętowanymi przez Boga 144 tysiącami.

 

8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Od kilkudziesięciu lat powiększa się liczba tych, którzy z jakiegoś powodu umarli, spotkali po śmierci Jezusa i powrócili na ziemię z przesłaniem od Niego. Bardzo często Jezus każe przekazać swoim ludziom, że powróci wcześniej, niż się tego spodziewają. Jeden z przykładów jest TUTAJ.

 

9 Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku, i Królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa.

10 Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby,

11 Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w Księdze (zwoju) i poślij do siedmiu kościołów (zgromadzeń wywołanych), które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

 

12 I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników,

13 A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.

Gdy ludzie chcą się czegoś dowiedzieć o Jezusie, zwykle najpierw patrzą na Jego uczniów, na Kościół, i w zależności od tego, co zobaczą, często takie zdanie mają o Jezusie. To pokazuje, jak wielką odpowiedzialnością jest reprezentowanie Jezusa na ziemi wśród niezbawionych.

 

14 Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia;

15 Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a Jego głos jak szum wielu wód.

16 W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.

17 Gdy Go zobaczyłem, padłem do Jego stóp jak martwy; i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni,

18 I żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków

 

i mam klucze śmierci i piekła.

Przyjście Jezusa na ziemię, Jego śmierć i zmartwychwstanie doprowadziły do wielkich zmian w świecie duchowym. Diabeł i jego aniołowie zostali osądzeni, rozbrojeni i na zawsze usunięci z Nieba. Władza nad śmiercią i piekłem należy do Jezusa.

 

19 Napisz to, co widziałeś, i co jest, i co ma się stać potem.

 

20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka: siedem gwiazd to posłańcy (gr. angelos - posłaniec) siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów.

Prawdopodobnie gwiazda w ręku Jezusa, to połączenie człowieka i Anioła przydzielonego do człowieka, aby być odpowiedzialnym za budowanie danej wspólnoty - zgromadzenia; stąd słowo angelos - posłaniec. Nie może być to sam Anioł, bo Jezus osobiście z Aniołami rozmawia, nie może być to też sam człowiek, bo żaden człowiek o własnych siłach nie zbuduje Bożego zgromadzenia, które jest częścią Bożego Królestwa.

 

Apokalipsa 2

 

          Efez

1 Do posłańca kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:

2 Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość, i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są; i stwierdziłeś, że są kłamcami.

3 Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś.

Widzimy tu obraz Jezusa, który nieustannie wizytuje swój kościół, wspólnoty, i jest w pełni świadomy tego, co się w nich dzieje. Dlatego jest tak ważne, aby mieć ciągłą świadomość Jego obecności, bez względu na to, czy to czujemy, czy nie, i robić wszystko w Królestwie Bożym z całego serca jak dla Niego, kochając przy tym ludzi. On widzi każdy nasz trud, ale i każde zaniedbanie.

Pan zwraca tu też uwagę na to, abyśmy nie byli naiwni i sprawdzali, kto kim jest i od kogo przychodzi, głosi, usługuje, w jakim to robi duchu. Szczególnie w naszych czasach jest w tym temacie dużo zamieszania i zwiedzenia. Pan potrafi uwiarygodnić swoich posłańców i swoje posługi.

 

4 Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.

5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował.

Jak zawsze, tak i tutaj miłość do Boga z całego serca, duszy, myśli i siły jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem, o którym nam nigdy nie wolno zapominać. Utrata pierwszej miłości jest przyrównana przez Pana do upadku. Gdy staniemy przed Nim, chcąc wejść do Nieba, On nas zapyta, czy nauczyliśmy się kochać. W Królestwie Bożym powinniśmy unikać wszystkiego, co nie wytwarza miłości, nie prowadzi do niej i co jej nie zawiera. Bez Jego miłości tworzymy tylko martwą religię.

 

6 Masz jednak to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i Ja nienawidzę.

Nie powinniśmy być nigdy obojętni i "bezbarwni" wobec zła. U podstaw nauki nikolaitów było prawdopodobnie przekonanie, że ponieważ Boża łaska pomnaża się tam, gdzie rozmnaża się grzech, to aby łaski było więcej, można więcej grzeszyć. W naszych czasach podobieństwo do tych herezji znajdujemy w teologii: raz zbawiony, na zawsze zbawiony; czyli bez względu na to, jak żyjemy, Niebo jest dla nas otwarte. Nie trzeba chyba zbyt wiele nad tym rozmyślać, by się dowiedzieć, skąd takie nauki przychodzą i do czego ostatecznie prowadzą.

 

7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku Raju Boga.

Każdy z nas musi przejść swoje walki i pokonać swoich wrogów. Bóg obiecał, że w tych pojedynkach będą zawsze równe szanse, że nigdy nie przyjdzie na nas doświadczenie ponad nasze siły. Każde zwycięstwo daje nam więcej siły do następnej walki. Są zmagania, które do nas będą powracały tak długo, aż pokonamy danego przeciwnika. Można to przyrównać do zdawania egzaminu, przechodzenia do następnej klasy, na wyższy poziom.

 

          Smyrna

8 A do posłańca kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył:

Przez Jezusa, który jest Słowem Boga i Jego Synem, Ojciec stworzył wszystko i wszystkich. Jezus jest obecny na świecie od początku wszelkiego stworzenia, oświecał swoją prawdą każdego, kto przyszedł na świat, objawiał się prawym ludziom, prowadził ich i mówił do nich, czego przykładem jest choćby Abraham. On zna dokładnie całą historię świata i poszczególnych ludzi, był z pierwszymi i będzie z ostatnimi, On jest świadkiem wiernym.

 

9 Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty, i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Od pewnego czasu w Bożym Kościele można zauważyć nieuzasadniony filosemityzm, który promuje pochodzenie ponad prawdziwą wiarę wyrażaną w Bożych uczynkach. Bóg nigdy nie zaakceptuje niesprawiedliwości w imię pochodzenia, co dobitnie widać w całej historii Izraela. Nauka Biblijna zarówno Starego jak i Nowego Przymierza mówi o synach (i córkach) Abrahama, jako o ludziach obietnicy, o ludziach żywej wiary, bez względu na pochodzenie. Jest na to przytłaczająca ilość wersetów Biblijnych.

 

10 Nie bój się niczego z tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

Bóg nigdy nie dopuści do swoich dzieci doświadczeń ponad nasze siły. Jego łaska jest w stanie podtrzymać każdego.

 

11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów:

Boży człowiek powinien żyć bardzo świadomie, słuchając uważnie i myśląc, wychwytując wszelkie wskazówki od Boga, będąc poruszanym i prowadzonym przez powiewy Ducha Świętego. Każdy z nas musi się tego języka komunikacji z Bogiem nauczyć sam, gdyż każdy z nas ma z Nim swój indywidualny, niepowtarzalny język.

 

Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci.

 

          Pergamon

12 A do posłańca kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

13 Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan.

 

14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd.

15 Podobnie i ty masz takich, którzy trzymają się nauki nikolaitów, czego nienawidzę.

16 Pokutuj! A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust.

Jezus ma nam za złe, gdy nie dość stanowczo stajemy po stronie Jego Prawdy i pozwalamy na działanie ciemności w Kościele. Ciekawą ilustracją tej sytuacji jest historia kapłana Helego z 1Sam 2-3r. Wprawdzie napomniał (być może tylko raz) swoich synów, by przestali grzeszyć, ale zasadniczo nie doprowadził do uporządkowania sytuacji i powstrzymania ich nieprawości w Przybytku Pana. Efektem tego był poważny Boży osąd Helego, jego synów oraz całego jego rodu.

 

17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje.

 

          Tiatyra

18 A do posłańca kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a Jego stopy podobne są do mosiądzu:

19 Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych.

 

20 Ale mam nieco przeciwko tobie, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.

Po raz kolejny Jezus zarzuca osobom odpowiedzialnym za Kościół (zgromadzenie) brak właściwej reakcji na działanie ciemności.

 

21 I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała.

22 Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków;

23 A jej dzieci porażę śmiercią.

Jest to jeden z przykładów reakcji Jezusa na brak pokuty i zagrożenia, jakie mogą wywołać grzechy w Kościele. Prawdziwa bojaźń Boża chroni nas od takiego zachowania i takich konsekwencji.

 

I poznają wszystkie kościoły, że Ja jestem tym, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według waszych uczynków.

Po raz kolejny widzimy, jak ważne są dla Pana i dla nas nasze uczynki.

Niezwykle ciekawe są słowa Jezusa o badaniu serca i nerek. Otóż nadnercza produkują określone hormony, które są wydzielane jako reakcja na określone myśli, uczucia i emocje. Możemy sobie np. wmawiać, że komuś współczujemy jakiegoś nieszczęścia, a w głębi serca tak naprawdę cieszyć się z tego. Wówczas nasz organizm właściwie zareaguje na nasze wewnętrzne nastawienie i wydzieli jakiś hormon związany z zadowoleniem. Przed Bogiem nie da się ukryć takiego oszustwa. Lepiej być całkowicie szczerym. 

 

24 Wam zaś i pozostałym w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam: Nie nałożę na was innego brzemienia.

25 Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę.

 

26 Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami.

27 I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i Ja otrzymałem od mego Ojca;

Prawdopodobnie Jezus mówi tu o współrządzeniu z Nim w Tysiącletnim Królestwie.

 

28 I dam mu gwiazdę poranną.

29 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów.

 

Apokalipsa 3

 

          Sardes

1 A do posłańca kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:

 

Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy.

Tylko Duch Boga daje prawdziwe życie. Jeżeli zaniedbujemy napełnianie się Bożym Duchem, możemy doprowadzić do stanu, w którym niewiele różnimy się od człowieka martwego duchowo.

 

2 Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed moim Bogiem.

Są to uczynki połączonej wiary z miłością, którymi utwierdzamy naszą przynależność do Boga i Jego Królestwa.

 

3 Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.

W Biblii znajdziemy wiele przykładów na to, że Boży ludzie wiedzieli o zbliżającym się dniu swojego odejścia z tego świata.

 

4 Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat; i będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni.

 

5 Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed Jego Aniołami.

Zwycięstwo polega na dokonaniu ostatecznego i niezmiennego wyboru swojego Pana i Boga, drogi życia i Prawa, według którego chcemy żyć tutaj i w wieczności. Tym naszym zmaganiom przygląda się Niebo i ciemność. Gdy przejdziemy wystarczającą ilość prób, zapada ostateczna decyzja o naszym wiecznym przeznaczeniu. Dopóki człowiek pragnie światłości, dopóty jest wspierany w walce o zwycięstwo (tak naprawdę ze sobą, ze swoją cielesnością). Jezus nigdy trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi (Mt 12,20).

O Księdze Życia jest już mowa w Starym Testamencie. Do Księgi tej są wpisywani ludzie od początku świata (2Mojż 32,32-33). Ludzie ci wybrali w swoim życiu prawdę i sprawiedliwość, starali się żyć w zgodzie ze swoim sumieniem (Rz 2r). O nich to mówił Jezus, gdy wspominał o owcach, które należą do Niego, ale nie były z owczarni Izraela (J 10,16). Do Księgi tej są wpisywani oczywiście również wszyscy, którzy uwierzyli w Mesjasza Jezusa i prawdziwie się nawrócili do Boga. Pierwszymi z nich byli m.in. Jan Chrzciciel, Anna, Symeon, Apostołowie (Łk 10,20). Jeżeli człowiek chce zrezygnować z tej Drogi, chce definitywnie odejść od Boga i żyć w królestwie ciemności, może zostać z Księgo Życia wymazany (Ap 3,5)

 

6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów.

 

          Filadelfia

7 A do posłańca kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy.

Gdy Bóg coś postanowi, żadna moc na niebie, na ziemi i w podziemiach nie jest w stanie tego zmienić.

 

8 Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie wyparłeś się mego imienia.

 

9 Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

 

10 Ponieważ zachowałeś Słowo mojej cierpliwości, Ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.

Jest w Biblii wiele dowodów na to, że część chrześcijan zostanie zachowana od pewnych światowych wydarzeń związanych z pojawieniem się antychrysta. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

 

11 Oto przyjdę wkrótce; trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony.

Prawdopodobnie wielokrotnie nie doceniamy tego, co już dostaliśmy i co jeszcze dostaniemy od Boga przez to, że należymy do Chrystusa.

 

12 Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z Nieba od mego Boga, i moje nowe imię.

Dla wszystkich, którzy na zawsze chcą być z Bogiem, przyjdzie wreszcie czas, w którym skończą się wszystkie doświadczenia, próby i walki. Wejdziemy na zawsze w Jego odpocznienie.

 

13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów.

 

          Laodycea

14 A do posłańca kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

15 Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący;

16 A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.

17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.

18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział.

19 Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.

20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

21 Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie.

22 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów.

 

Apokalipsa 4

 

1 Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w Niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.

2 I zaraz znalazłem się w zachwyceniu Ducha. A oto w Niebie stał tron, a na tronie Ktoś siedział.

3 A Ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu.

4 Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony.

5 Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga.

6 Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu.

7 Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła.

 

8 Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest, i który ma przyjść.

9 A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków,

10 Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc:

11 Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone.

Nie sposób zrozumieć człowiekowi po ludzku, jak można w sposób ciągły chwalić z entuzjazmem Boga i być w tym szczęśliwym. Dla wielu jest to argument zniechęcający do pójścia do Nieba. Musimy jednak wiedzieć, że aby to zrozumieć, trzeba to przeżyć. Miejsce blisko tronu Bożego jest najwspanialszym miejscem w Niebie i przeżycia, które tam towarzyszą odkupionym, są tak intensywne i tak cudowne, że czas przed tronem Ojca jest czasem nieustannie wyczekiwanym. Każdy kto doświadczył chociaż namiastki z tych rzeczy, zawsze pragnie tego więcej i więcej. Objawienie miłości i wspaniałości Ojca nie ma tam końca i nigdy nie może się znudzić.

 

Apokalipsa 5

 

1 I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie zwój zapisany wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowany siedmioma pieczęciami.

2 I zobaczyłem potężnego Anioła, wołającego donośnym głosem: Kto jest godny rozwinąć zwój i złamać jego pieczęcie?

 

3 Ale nikt w Niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć.

Nikt z istot stworzonych nie jest doskonały ani nienaganny.

 

4 I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby rozwinąć i czytać zwój, i do niego zajrzeć.

5 Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby rozwinąć zwój i złamać jego pieczęcie.

Tylko Jezus Chrystus, Syn Boży okazał się godny i nienaganny.

 

6 I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał Baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga posłanymi na całą ziemię.

Dlatego nasz Pan wszystko wie, co się tu dzieje na ziemi i dlatego czytamy w Ewangeliach o tym, że każdy włos na każdej głowie i w każdej chwili jest policzony. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg ma absolutną i doskonałą wiedzę o wszystkim, w każdym czasie i w całym swoim stworzeniu.

 

7 Wtedy On podszedł i wziął zwój z prawej ręki zasiadającego na tronie.

8 A gdy wziął zwój, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych.

W świecie duchowym naprawdę istnieją zapachy, które są odczuwalne dla duchowych istot. Są oczywiście piękne, jak i odrzucające. Do pięknych należą szczere modlitwy dziękczynienia płynące z czystych serc, a do szczególnie śmierdzących na przykład użalanie się nad sobą. Musimy wiedzieć, że piękne zapachy cieszą serce Ojca i przyciągają Jego Aniołów, zaś smrodliwe przyciągają demony.

 

 

9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć zwój i złamać jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu,

Gdy Pan Jezus mówił swoim uczniom o znakach towarzyszących Jego powtórnemu przyjściu, oni zapytali Go, kiedy to będzie. W odpowiedzi usłyszeli zaskakujące słowa:

"Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani Aniołowie w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec."  (Mk 13,32)

Być może dopiero w tym zapieczętowanym zwoju, który tylko Jezus mógł wziąć do rąk i odpieczętować, znajdowała się ta informacja zapisana przez Ojca.

 

10 I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.

Jest to jeden z powodów, dla których musimy w naszym życiu na ziemi wiele się uczyć, przejść i przeżyć, by zostać przygotowanymi do tej zaszczytnej służby i pozycji w przyszłości.

 

11 Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu Aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy,

12 Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

Jedną z cudownych i wyczekiwanych rzeczy związanych z powrotem Jezusa na ziemię i Jego panowaniem przez tysiąc lat jest to, że właściwi ludzie będą zajmować właściwe im funkcje, że prawa będą sprawiedliwe, rządy uczciwe, a ziemia i to co na niej i w niej będzie we właściwy sposób służyć ludziom. Najważniejsze jest jednak to, że nad tym wszystkim władzę i opiekę będzie miał nasz Pan, Zbawiciel i Stwórca - Jezus Chrystus, który wie najlepiej, jak ten świat powinien funkcjonować i do czego został stworzony. Będzie to czas cudownego szczęścia na ziemi, tak dla ludzi jak i dla stworzenia. Diabeł w tym czasie będzie uwięziony.

 

13 A wszelkie stworzenie, które jest w Niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

Z tych słów wynika, że stworzenie Boże ma z Nim kontakt, może reagować na to, co się dzieje w Niebie, i oddawać Mu chwałę w stosownym momencie. Ludzi często dziwią ponadnaturalne zdolności i reakcje zwierząt, ale to może wynikać z wpływu świata duchowego na stworzenie.

 

14 A cztery stworzenia mówiły: Amen; a dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków.

Gdy oprawcy przyszli pojmać Jezusa, na dźwięk Jego słów "Ja jestem" upadli przed Nim na ziemię. Tam gdzie objawia się prawdziwa chwała Pana, stworzenie pada na twarz przed Jego majestatem. To, że tak mało padamy przed Nim, czy to w życiu osobistym, czy w kościołach (wspólnotach), może świadczyć o rzadkiej obecności Jego chwały pośród nas. A przecież tak nie powinno być..

 

Apokalipsa 6

 

Od tego momentu można zauważyć pewną chronologię wydarzeń w opisach tej Księgi. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

 

          Pierwsza pieczęć

1 I zobaczyłem, gdy Baranek złamał pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz.

2 I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać.

Biały koń może oznaczać zwyciężanie Syna Bożego i Ewangelii, głoszenie Dobrej Nowiny na świecie. W 19r. Apokalipsy widzimy Jezusa - Słowo Boże na białym koniu.

Gdy wyruszają następne konie, nie musi to oznaczać, że poprzednie kończą swój bieg.

 

          Druga pieczęć

3 A gdy złamał drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz.

4 I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.

Od pewnego momentu czasów nowożytnych pewna określona grupa elit przejęła na tyle władzę, że zaczęła kreować międzynarodowe konflikty i jednocześnie finansować wszystkie strony tych konfliktów.

 

          Trzecia pieczęć

5 A gdy złamał trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę.

6 I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za denara i trzy miary jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

Może tu chodzić o taką kontrolę systemu finansowego i politycznego nad ludźmi, by ich praca wystarczyła jedynie na życie, bo w czasach Jezusa za całodniową pracę płacono denara. Nietykalna oliwa i wino może sugerować grupę ludzi będącą ponad tymi ograniczeniami, grupę elit, która zarządza wszystkimi zasobami ziemi i korzysta z nich bez ograniczeń.

Od pewnego czasu mówi się wiele o zasiłku gwarantowanym dla wszystkich, za cenę ich poddania i posłuszeństwa wobec systemu ogólnoświatowej władzy. Coraz wyraźniej widać, że pewne określone działania na świecie i w poszczególnych krajach mają na celu odebranie ludziom prywatnej własności, zlikwidowanie klasy średniej, przejęcie przez korporacje wszystkich sektorów gospodarki, by w ten sposób całkowicie kontrolować ludzkość.

 

          Czwarta pieczęć

7 A gdy złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący: Chodź i zobacz.

8 I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi.

Prawdopodobnie opisywane wydarzenia zaczęły się wraz z nastaniem XX wieku: rewolucje komunistyczne, dwie wojny światowe, trudne do policzenia wojny lokalne, trwające aż po dzień dzisiejszy, liczne klęski głodu, zarazy, trzęsienia ziemi i wiele innych nieszczęść.

Nie można też wykluczyć, że ten opis mówi o czasach wielkiego ucisku na świecie.

Gdy patrzy się na lata 2019-2021, to realnym staje się ten opis również dla tzw. pandemii, gdzie już życie straciło kilkaset milionów ludzi na świecie, a może zginąć jeszcze dużo więcej.

 

          Piąta pieczęć

9 A gdy złamał piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli.

10 I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?

11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni.

Czas tej pieczęci zaczął się prawdopodobnie również w XX wieku i zakończy się w dniach pieczętowania ludzkości znamieniem bestii, gdy wszyscy prawdziwie wierzący w Jezusa oddadzą życie za to, że nie przyjmą tego znamienia. W historii świata nigdy nie ginęło tak wielu ludzi za wiarę w Jezusa, jak w XX i XXI wieku.

 

Ponieważ następna pieczęć mówi o przerażeniu narodów z powodu znaków zapowiadających nadchodzący szybko sąd, w tym miejscu można umieścić słowa apostoła Pawła:

1Tes 5

1 A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.

2 Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.

3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

Oznacza to, że radość elit tego świata z wprowadzenia z sukcesem nowego porządku świata i usunięcia z powierzchni ziemi chrześcijan, że ta radość będzie trwała bardzo krótko.

 

          Szósta pieczęć

12 I zobaczyłem, gdy złamał szóstą pieczęć, oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew.

Iz 50

3 Mogę firmament nieba odziać kirem (czarny materiał żałobny); mogę jego strój zamienić na wór pokutny.

 

Apokalipsa 6 cd.

 

13 Gwiazdy nieba spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr.

14 I niebo zsunęło się jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc.

Zjawiska, które nastąpią, będą tak potężne, ogólnoświatowe i ponadnaturalne, że każdy pozostający na ziemi będzie wiedział, że właśnie rozpoczął się Boży sąd nad światem, od którego nie będzie już żadnej ucieczki.

 

15 A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich,

16 I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka;

17 Bo nadszedł wielki dzień Jego gniewu i któż może się ostać?

Nie jest tajemnicą, że elity tego świata wybudowały dla siebie wiele miast głęboko w górach, w skałach i pod ziemią. Słowa Jezusa zapowiadają dzień, w którym ci ludzie będą z przerażeniem uciekać do tych miast i wielkich bunkrów, by schronić się przed gniewem Boga i sądami Apokalipsy. Jednak nawet najsilniejsze konstrukcje nie wytrzymają tych największych trzęsień ziemi, które Bóg przygotował na te czasy; więc to, co miało być miejscem ocalenia i przetrwania, stanie się prawdopodobnie wielkim grobowcem.

Opisane tu wydarzenia będą zapowiedzią i początkiem prawdziwego sądu nad światem. Chrześcijan już najprawdopodobniej na ziemi nie będzie, poza 144 tyś. wybranych do opieczętowania.

 

Apokalipsa 7

 

1 Potem zobaczyłem czterech Aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.

2 I zobaczyłem innego Anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech Aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu:

3 Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach.

4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy opieczętowanych,

6 Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy opieczętowanych,

7 Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy opieczętowanych,

8 Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Jest to niezwykły Boży plan na czas sądu Apokalipsy na ziemi. Ta grupa 144 tyś. opieczętowanych z dwunastu plemion Izraela, to ludzie nietykalni dla plag i prawdopodobnie dla systemu antychrysta. Oni to powitają Jezusa Chrystusa, gdy powróci na ziemię, by objąć nad nią widzialne panowanie. Być może będą też uczestniczyć w ewangelizowaniu resztki Izraela na przyjście Mesjasza. Z pewnością będą mieli niezwykłe i ważne zadania od Boga w tym czasie.

 

9 Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem; ubrani byli w białe szaty, a palmy w ich rękach,

10 I wołali donośnym głosem: Zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do Baranka.

11 A wszyscy Aniołowie stali dokoła tronu i starszych, i czterech stworzeń, i upadli przed tronem na twarze, i oddali pokłon Bogu,

12 Mówiąc: Amen, błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków, Amen.

13 A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowami: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli?

14 Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka;

15 Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem.

16 Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał,

17 Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód żywych; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

W opisie tym widzimy Kościół Boga w Niebie, który przeszedł zwycięsko przez wszystko, co diabeł zgotował mu na ziemi. Teraz Bóg może rozpocząć prawdziwy sąd, posyłając na świat wszelkie plagi Apokalipsy.

 

Apokalipsa 8

 

          Siódma pieczęć

1 A gdy złamał siódmą pieczęć, nastała w Niebie cisza na około pół godziny.

Kiedy ogólnoświatowy system bestii i wszystkie jego elity wprowadzą swój nowy porządek i pozbędą się ze świata chrześcijaństwa i chrześcijan, ogłoszą swoje zwycięstwo w słowach: Pokój i bezpieczeństwo. Jednak Biblia zapowiada, że gdy to się stanie, spadnie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną (1Tes 5,3). Jak widać z Apokalipsy, ich świętowanie i radość trwać będą bardzo krótko.

 

2 I zobaczyłem siedmiu Aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

 

3 I przyszedł inny Anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. Dano mu wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.

4 I dym kadzideł z modlitwami świętych wzniósł się z ręki Anioła przed Bogiem.

5. Anioł zaś wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I nastąpiły głosy i gromy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

Rz 12,19-21

Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, Ja odpłacę – mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Patrząc na to, co rządzący tym światem robią pozostałym ludziom i dzieciom, można łatwo ulec pozornie słusznej nienawiści i chęci zemsty, można chcieć przeklinać i złorzeczyć.. jednak mając taką postawę, sami staniemy się źli. Powinniśmy te wszystkie myśli i uczucia przekuć we współczucie nad nimi, ponieważ gdy Bóg ich za to wszystko zacznie sądzić, sam da im właściwą odpłatę. Musimy wiedzieć, że odsunięcie na wieki od Boga, brak nadziei i przebywanie w ciemnościach wśród demonów to wystarczające konsekwencje.

"NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ."  (Rz 12,21)

 

6 A siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.

 

          Pierwsza trąba

7 I zatrąbił pierwszy Anioł, i powstały grad i ogień zmieszane z krwią, i zrzucono je na ziemię. I spłonęła trzecia część drzew, spłonęła też cała zielona trawa.

 

          Druga trąba

8 I zatrąbił drugi Anioł, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze, i trzecia część morza zamieniła się w krew.

9 I zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu.

Powyższy opis sugeruje upadek olbrzymiej asteroidy, prawdopodobnie do oceanu, co spowoduje zniszczenie 1/3 okrętów.

 

          Trzecia trąba

10 I zatrąbił trzeci Anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.

11 A imię gwiazdy brzmi Piołun. I trzecia część wód zamieniła się w piołun, i wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie.

Biblia mówi czasem o Aniołach jako gwiazdach. Jedna z nich prowadziła mędrców ze wschodu do Jezusa.

 

          Czwarta trąba

12 I zatrąbił czwarty Anioł, i rażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak że zaćmiła się trzecia ich część i dzień przez jedną trzecią swoją część nie jaśniał, podobnie i noc.

 

13 I zobaczyłem, i usłyszałem jednego Anioła lecącego środkiem nieba, który mówił donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech Aniołów, którzy mają zatrąbić.

Naprawdę nie warto zwlekać z nawróceniem i zaniedbywać swoje zbawienie, nie warto czekać na ten moment, gdy Anioł Boży będzie wołał: Biada, biada..

 

Apokalipsa 9

 

          Piąta trąba

1 I zatrąbił piąty Anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani.

2 I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

 

3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie.

4 I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.

5 I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka.

Prawdopodobnie będą to jakieś istoty demoniczne, z którymi ludzie nie będą w stanie walczyć, a które będą im zadawać olbrzymie cierpienia fizyczne.

 

6 I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Wielu ludzi popełnia samobójstwo w nadziei, że ten czyn zakończy ich cierpienia. W owych dniach żadna próba samobójcza nie będzie skuteczna.

 

7 A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie.

8 I miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów.

9 Miały też pancerze jakby z żelaza, a szum ich skrzydeł jakby odgłos wielokonnych rydwanów pędzących do boju.

10 I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy.

11 Mają nad sobą króla, anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apollyon.

12 Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą.

 

          Szósta trąba

13 I zatrąbił szósty Anioł, i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,

 

14 Mówiący do szóstego Anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat.

W różnych miejscach mogą przebywać różni Aniołowie, umieszczeni tam przez Boga dla określonych celów, zarówno dobrzy jak i źli. Będąc w tych miejscach możemy odczuwać ich obecność i doświadczyć ich działania.

 

15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi.

Istnieje Boży zegar dla określonych wydarzeń na ziemi i według niego te wydarzenia muszą przebiegać. Na przykład wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy nastąpił dokładnie tego dnia, o którym pisał prorok Daniel setki lat wcześniej.

 

16 A liczba wojsk konnych wynosiła dwieście milionów, bo usłyszałem ich liczbę.

17 I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka.

18 A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków.

19 Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.

 

20 A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić.

21 I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży.

W czas sądu apokalipsy wchodzą ludzie, którzy nie wykorzystali wcześniejszych okazji do nawrócenia i przyjęli znamię bestii. Ci ludzie, jak widać, nie będą zdolni do nawrócenia. Dlatego jest tak ważne, aby posłuchać ostrzeżeń Boga i nawrócić się, póki jest jeszcze czas, oraz pod żadnym pozorem nie przyjąć znamienia bestii.

 

Apokalipsa 10

 

1 I zobaczyłem innego potężnego Anioła, zstępującego z Nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia.

2 W swojej ręce miał rozwinięty zwój. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi.

Istnieje wiele rodzajów Aniołów, którzy mają różną wielkość, moc, autorytet, wygląd i wykonują różne zadania w Królestwie Boga.

 

3 I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.

 

4 A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z Nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego.

Są rzeczy, które Bóg kieruje tylko do nas i nie powinniśmy ich przekazywać innym.

 

5 A Anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku Niebu

6 I przysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył Niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie;

7 Lecz w dniach głosu siódmego Anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom.

8 A głos, który usłyszałem z Nieba, znowu przemówił do mnie: Idź, weź ten rozwinięty zwój, który jest w ręce Anioła stojącego na morzu i na ziemi.

9 Podszedłem więc do Anioła i powiedziałem mu: Daj mi ten zwój. I powiedział do mnie: Weź go i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodki jak miód.

10 I wziąłem zwój z ręki Anioła i zjadłem go, a był w moich ustach słodki jak miód. Lecz gdy go zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą.

11 I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować nad wieloma ludami, narodami, językami i królami.

 

Apokalipsa 11

 

1 I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął Anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon.

2 Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

 

          Dwóch świadków

3 I dam władzę dwom moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory.

4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi.

5 A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.

6 Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą.

7 A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich,

8 A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.

 

9 I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu.

10 A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi.

11 A po trzech i pół dnia Duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli.

12 Potem usłyszeli donośny głos z Nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do Nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich.

Słowa Jana, zapisane dwa tysiące lat temu, mówią o mediach takich jak telewizja, radio, internet, które pozwalają narodom świata oglądać wydarzenia z określonego miejsca na ziemi.

 

13 W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu Nieba.

14 Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”.

 

          Siódma trąba

15 I zatrąbił siódmy Anioł, i odezwały się donośne głosy w Niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa, i będzie królować na wieki wieków.

16 A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon,

17 Mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś Królestwo.

18 I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim,

 

i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

Jest obecnie wiele czynników, które wpływają na niszczenie tej ziemi i wszystkiego, co na niej. Musimy być świadomi, że współudział w tych działaniach może się wiązać z odpowiedzialnością za to przed Bogiem.

 

19 Potem otworzyła się świątynia Boga w Niebie i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad.

 

Apokalipsa 12

 

1 I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.

2 A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia.

Bóg tworzy swą Oblubienicę już od początku świata. Jednym z pierwszych świętych i równocześnie męczenników, który należał do niej, był sprawiedliwy Abel. Z tej właśnie Oblubienicy narodził się Mesjasz Jezus.

 

3 I ukazał się inny cud na niebie: Oto wielki rudy smok mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron.

4 A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd Nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko.

Opisane jest tu działanie diabła i jego aniołów w celu zabicia Mesjasza zaraz po Jego przyjściu na ziemię. Jak wiemy, zginęło wówczas wiele niewinnych dzieci, ale Mesjasz został cudownie ocalony przez Boga.

 

5 I urodziła syna – mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną.

Mowa tu o Mesjaszu - Jezusie, o którym wielu proroków mówiło, że będzie rządził nad narodami.

 

I porwane zostało jej dziecko do Boga i do Jego tronu;

Na oczach apostołów Jezus został zabrany do Nieba po kilkudziesięciu dniach od zmartwychwstania.

 

6 A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

 

7 I nastąpiła walka w Niebie. Michał i jego Aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie,

8 Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w Niebie.

9 I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.

Po powrocie Jezusa Chrystusa do Nieba zostali stamtąd zrzuceni zbuntowani aniołowie wraz z diabłem. Mesjasz odniósł ostateczne zwycięstwo nad ciemnością i otrzymał z rąk Ojca władzę nad światem. Tuż przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus powiedział, że właśnie odbywa się sąd nad tym światem i władca tego świata zostanie wyrzucony (J 12,31).

 

10 I usłyszałem donośny głos mówiący w Niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i Królestwo naszego Boga, i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Jezus Chrystus został już jedynym Królem świata, jednak ciemność tę prawdę ukrywa aż do tej pory przed większością ludzi, sobie przypisując tę władzę. Przed Bogiem nie ma już nikogo, kto by mógł oskarżać i potępiać kogokolwiek. Jeżeli jakieś Boże dziecko odczuwa na ziemi potępienie, to jest to wyłącznie efektem kłamliwych oskarżeń złych duchów, które wierzący słyszy.

 

11 Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa, i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci.

Są tu wymienione trzy podstawowe warunki, które są potrzebne, aby zwyciężać z ciemnością:

   A. Należy przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa dla swego życia, pokutować za swe grzechy i zostać pokropionym Krwią Baranka

   B. Słowa naszych ust, które wypływają z serca pełnego wiary, powinny wypowiadać jedynie prawdę widzianą oczami Boga, z którą się utożsamiamy

   C. Nie powinniśmy nigdy bać się utraty czegokolwiek ze względu na Pana i na Ewangelię, ani bać się odejść z tego świata, na co powinniśmy być zawsze gotowi

 

12 Dlatego radujcie się Niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu.

Gniew diabła na Boga, świętych i ludzkość jako taką jest wyraźnie widoczny w działaniach ludzi poddanych jemu, w wojnach i wszelkiego rodzaju nieszczęściach tego świata. Szczególnie obecnie widzimy, jak się śpieszy wiedząc, że zbliża się szybko czas powrotu Jezusa na ziemię.

 

13 A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę.

Prześladowanie pierwszych chrześcijan i wczesnego kościoła. Opisują to listy Pawła i Dzieje Apostolskie.

 

14 I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża.

15 I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała.

16 Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy.

Gdyby Bóg w ponadnaturalny sposób nie chronił swojej Oblubienicy (Kościoła) i swego Słowa, to (patrząc na świat religijny) już dawno nie byłaby w niczym podobna do Chrystusa, odarta z Jego sprawiedliwości, pogrążona w grzechach i herezjach, bez prawdy Jego Słowa, gdzie duchowość mieszałaby się z okultyzmem. Wszystkie ruchy reformacyjne, przebudzeniowe i odnawiające życie wiary były Bożym dziełem ratującym ludzkość przed całkowitym zniszczeniem i deprawacją. 

 

17 I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

Gniew diabła na świętych Pana i ich prześladowanie trwa nieprzerwanie od 2000 lat. Jednak ta nienawiść jest skierowana przede wszystkim w stronę ludzi, którzy prawdziwie żyją Ewangelią i ją praktykują, co wyraża się w wypełnianiu przez nich przykazań Bożych i życiu w Jego miłości. Świadectwem Jezusa jest Jego Duch mieszkający w świętych i przebywający pośród nich, a jest to Duch miłości, Duch proroczy, pozwalający dzieciom Bożym na bezpośredni kontakt z Ojcem i Synem.

 

Apokalipsa 13

 

1 I stanąłem na piasku morza, i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imiona bluźnierstwa.

2 A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.

Pismo opisuje morze jako ludy i tłumy, narody i języki. Na naszych oczach wyłania się ta istota jako twór elit - ukrytej władzy, która ogarnia swoim wpływem każdy aspekt życia tego świata i która łączy w sobie cechy Rzymu (w bardzo szerokim pojęciu historycznym, społecznym, kulturowym i moralno-religijnym), komunizmu i faszyzmu. Bestia ta jest światowym rządem elit, które w swej naturze są głęboko okultystyczne. Więcej na temat bestii znajdziesz TUTAJ.

 

3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią.

4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii.

 

Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?

Sytuacja związana z pandemią wyraźnie pokazuje, na co stać bestię i jaką ma już władzę na świecie.

 

5 I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące.

Prawdopodobnie po oficjalnym ogłoszeniu ustanowienia rządu światowego i antychrysta na jego czele, władza ta będzie trwała 3,5 roku.

 

6 I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w Niebie.

7 Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.

Ten opis pokazuje, w jakim duchu funkcjonują elity świata, komu służą i z kim tak naprawdę walczą. Rząd światowy otwarcie wystąpi przeciw prawdziwemu Bogu i chrześcijaństwu, zdelegalizuje je i będzie je prześladował, chcąc je zniszczyć. Będzie to ogólnoświatowy wielki ucisk.

 

8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze życia Baranka, który został zabity brutalnie, od założenia świata.

Ukryta władza ma w swoim ręku media tego świata, czyli wszelkiego rodzaju narzędzia wpływu na myślenie ludzi, którzy im ulegają. Dodatkowo współdziałają z nimi demoniczne siły duchowe, które przekonują, usypiają, hipnotyzują i podporządkowują sobie całe narody, poza ludźmi obudzonymi, szukającymi prawdy i Boga.

 

9 Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha!

 

10 Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu się okaże wytrwałość i wiara świętych.

Być może chodzi tu o tych, którzy będą aż do nawrócenia służyć systemowi bestii (np. policjanci, wojskowi, służby specjalne), a po nawróceniu będą musieli ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych czynów. Jak wiemy, każdy choćby najgorszy grzesznik, gdy się nawróci i zostanie oczyszczony przez Boga krwią Jezusa, staje się świętym.

 

11 Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

12 I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona.

13 I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.

14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.

15 I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

Opis tej bestii to opis antychrysta, który będzie reprezentantem rządu światowego i elit, ale przede wszystkim będzie człowiekiem, w którym będzie przebywał i przez którego będzie się manifestował sam szatan.

 

16 I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło,

17 I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Są przynajmniej dwa powody, dla których Jezus zakazuje przyjąć to znamię bestii. Po pierwsze będzie to związane z wyparciem się wiary w Jezusa. System NWO - Nowego Porządku Świata całkowicie wyklucza istnienie takiego modelu żywego duchowo chrześcijaństwa, jaki znamy z Biblii. Istotą tego systemu będzie wiara w szatana jako zbawiciela świata. Po drugie to znamię (czymkolwiek ono będzie) zmieni człowieka do tego stopnia, że nie będzie już w pełni samodzielnym bytem, stanowiącym o sobie i mającym wolną wolę, który będzie mógł dalej wierzyć w Boga Biblii. Na koniec - będzie to bardzo szkodliwe dla zdrowia.

 

Apokalipsa 14

 

1 I zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię Jego Ojca wypisane na czołach.

2 I usłyszałem z Nieba głos jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach.

3 I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi.

4 Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka,

5 A w ich ustach nie znaleziono podstępu (kłamstwa), są bowiem bez skazy przed tronem Boga.

 

6 I zobaczyłem innego Anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom,

7 Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.

Jezus przed swoim odejściem do Ojca zostawił nam wielki nakaz misyjny, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wiemy jednak, że jako Kościół zawodziliśmy przez wieki, będąc często antyświadectwem. Świat miał nas poznać przez miłość i jedność, a tymczasem aż trudno zliczyć ilość wyznań i grup, które się niekiedy zwalczają. Ponieważ Jezus przyjdzie dopiero, gdy Jego prawdziwa Ewangelia będzie ogłoszona wszystkim ludziom we wszystkich narodach i na całej ziemi, pracę tę dokończy potężny Boży Anioł posłany z Nieba, którego usłyszy w swym wnętrzu każdy człowiek. Wszyscy będą mieli świadectwo od Boga i wszyscy otrzymają szansę nawrócenia się przed nadchodzącym sądem.

 

8 A za nim szedł inny Anioł i mówił: Upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody.

 

9 A po nich przyszedł trzeci Anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi, i przyjmie znamię na czoło lub na rękę,

10 Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha Jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi Aniołami i przed Barankiem.

11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.

Po raz kolejny widzimy tu miłość Boga do ludzi, który wysyła potężnego swojego posłańca, by wszystkich na całej ziemi ostrzegł przed przyjęciem znamienia bestii i konsekwencjami z tego wynikającymi.

 

12 Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa.

13 I usłyszałem głos z Nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi.

 

14 I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział Ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp.

15 A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do Tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi.

16 Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.

Tu widzimy opis dwóch żniw na ziemi. Pierwsze żniwo dotyczy Bożego ludu i jest wykonywane przez Jezusa. Pan zabierze swój lud do siebie, zanim nastąpi drugie żniwo sądu. Możemy być tego pewni, że zrobi wszystko, aby pomóc każdemu w nawróceniu. Zostaną tylko ci, którzy naprawdę tego nie chcą.

 

17 I inny Anioł wyszedł ze świątyni, która jest w Niebie, mając także ostry sierp.

18 Potem od ołtarza wyszedł inny Anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp: Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona.

19 I rzucił Anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga.

20 I udeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew aż po wędzidła koni, na tysiąc sześćset stadiów.

Dojrzałe winne grona ziemi, które są przeznaczone do tłoczni Bożego gniewu, to dopełniona miara grzechu tego świata, który nie chce się dać naprawić. Aby Jezus mógł powrócić na ziemię i panować, musi być najpierw usunięte stąd zło i ludzie, którzy temu złu służą.

 

Apokalipsa 15

 

1 Potem zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający: siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boga.

2 I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga.

3 I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka: Wielkie i zadziwiające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu świętych;

4 Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił Twego imienia? Bo Ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, bo objawiły się Twoje wyroki.

5 Potem zobaczyłem, a oto została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa w Niebie.

6 I wyszło ze świątyni siedmiu Aniołów mających siedem plag, ubranych w czysty, lśniący len i przepasanych na piersi złotymi pasami.

7 A jedno z czterech stworzeń dało siedmiu Aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków.

8 I napełniła się świątynia dymem od chwały Boga i Jego mocy. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełniło się siedem plag siedmiu Aniołów.

 

Apokalipsa 16

 

          Siedem czasz gniewu Boga

1 I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu Aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię.

2 I poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli znamię bestii, i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi.

3 A drugi Anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego. I każda dusza żywa umarła w morzu.

4 A trzeci Anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew.

5 I usłyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś.

6 Ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli.

7 I usłyszałem, jak inny mówił od ołtarza: Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki.

8 A czwarty Anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem.

9 I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać Mu chwałę.

10 A piąty Anioł wylał swoją czaszę na tron bestii i jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie gryźli z bólu języki.

11 I bluźnili Bogu Nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów.

12 A szósty Anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu.

13 I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka.

14 A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.

15 Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby.

16 I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon.

17 A siódmy Anioł wylał swoją czaszę w powietrze. I ze świątyni Nieba, od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział: Stało się!

18 I nastąpiły głosy i gromy, i błyskawice, i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi, tak potężne było to trzęsienie ziemi.

19 A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i runęły miasta narodów. I został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości Jego gniewu.

20 Pierzchły wszystkie wyspy i gór już nie znaleziono.

21 I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka.

 

Apokalipsa 17

 

1 I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami,

2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

Biblijny świat od swoich początków nigdy nie był ateistyczny, lecz zawsze miał świadomość Boga Stwórcy i innych bogów - upadłych aniołów. Jak wiemy, upadli aniołowie od początku szukali kontaktu z ludźmi, aby ich kontrolować i za ich pośrednictwem walczyć z Bogiem, raniąc Jego serce wprowadzanym wśród ludzi grzechem. Cechą charakterystyczną tych działań jest doprowadzanie ludzi do złamania każdego Bożego przykazania i stworzenie na ziemi odwrotności Nieba, ustanawiając przeciwieństwo jego praw. Ludzie, z którymi udało się upadłym aniołom współpracować, stawali się czarownikami, magami, wróżbitami, okultystami itp. - jednym słowem kapłanami diabła.

Już pobieżna analiza historii świata wskazuje na to, że różnego rodzaju kapłani ciemności towarzyszyli prawie wszystkim władcom w ich rządach, służąc pomocą i wiedzą czerpaną ze świata ciemności. Ponieważ upadli aniołowie zawsze prowadzą do łamania Bożego Prawa, władze ludzkie są zwykle bezbożne i zdeprawowane, co przenosi się na poddany im lud.

Cała ta grupa osób, które bezpośrednio lub pośrednio służy ciemności, tworzy od początku ludzkości tzw. nierządnicę, czyli duchową kobietę - kapłankę i małżonkę, która porusza się i żyje w duchu diabelskim. Jest ona przeciwieństwem Oblubienicy, czyli kapłańskiego i królewskiego ludu Pana, który od początku świata stara się żyć i poruszać w Duchu Bożym, szukając prawdy i sprawiedliwości.

 

3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów.

Nierządnicę widzimy siedzącą na bestii, co oznacza bliskość z diabłem, jego prowadzenie oraz moc. Bestia i siedem jej głów może oznaczać diabła i siedmiu najwyższych hierarchią duchów - upadłych aniołów, czyli najściślejsze grono kierownicze królestwa ciemności.

W planach nowego porządku świata jest jego podział na 10 części, nad którymi będzie 10 władców (kanclerzy, królów).

 

4 A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami.

Ludzie, którzy blisko współpracują z diabłem i są przez niego wprowadzeni na wysoką pozycję w tym świece, zwykle też są obsypywani różnego rodzaju przywilejami, bogactwami, talentami, uznaniem, prestiżem i pomocą w osiąganiu różnych sukcesów. Im niżej w hierarchii społecznej, tym cena, jaką ciemność płaci za lojalność i dusze ludzi jest niższa, jednak nadal są to przywileje i możliwości.

 

Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu.

Ludziom, którzy dostali się do tych sfer i weszli w to środowisko, zwykle towarzyszy grzeszne, nieczyste życie w każdej dziedzinie, formie i wymiarze, z czego rozwiązłość seksualna jest normą.

 

5 A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi.

Nie powinno nas dziwić, że nierządnica ma na czole napisane imię: Wielki Babilon i Tajemnica. Jak wiemy, świat już bardzo wcześnie został skażony działalnością upadłych aniołów, gdy oni do niego zstąpili i płodzili swoje dzieci - gigantów. Nauczyli ludzi wielu złych rzeczy, starali się całkowicie wypaczyć obraz Boga Stwórcy, którego nienawidzili, wprowadzali zasady przeciwne Bogu i doprowadzili do takiego zepsucia, że tylko Noe pozostał na ziemi prawym człowiekiem. Ten stan rzeczy doprowadził do Bożego osądu i ogólnoświatowego potopu, w którym zginęli wszyscy, poza rodziną Noego. Jednak czas życia ludzkości w przymierzu z Bogiem trwał krótko. Niedługo po potopie ludzie znowu zaczęli się skłaniać ku upadłym aniołom i ich naukom. Cham, syn Noego, miał syna Kusza, a ten Nimroda, który był pierwszym olbrzymem na ziemi. Panował m.in. w Babel, w ziemi Szinear; a tu ludzie postanowili wybudować wieżę sięgającą sklepienia, znaną jako wieża Babel. Na tamtych terenach powstało wielkie imperium Babilońskie, które charakteryzowało się obecnością wszelkiego rodzaju kapłanów diabła. Prawdopodobnie powstało tam jakieś nieświęte przymierze upadłych aniołów z ludźmi, którzy stali się bliskimi współpracownikami i kapłanami tych duchów. Zapoczątkowane zostały rody, które otrzymały przywileje i władzę od ciemności. Powstało również wiele tajemnic i tajemnych nauk, które ostatecznie ukształtowały złą sferę tego świata. Bóg to pokazał w proroctwie Daniela o wielkim posągu, gdzie głową jego jest Babilon (Dan 2r.).

 

6 I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo.

Duch tego świata ciemności, który zarządza swoimi ludźmi u władzy, zawsze nienawidził ludzi dobrych, sprawiedliwych i uczniów Jezusa, dążył do ich zniszczenia, śmierci, a w najlepszym wypadku deprawacji. Już w pierwszej rodzinie to widzimy, gdy pod namową złego Kain zabija swojego brata Abla.

 

7 I powiedział do mnie Anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów.

8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest.

W 20 rozdziale Apokalipsy wer. 1-3 czytamy o tym, że diabeł zostanie wrzucony do otchłani na 1000 lat, ale później na chwilę z niej wyjdzie.

 

9 Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta.

10 I królów jest siedmiu – pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko.

 

11 A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie.

Jest to sam diabeł, główny z upadłych aniołów.

 

12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią.

W planach elit od dawna jest postanowienie podziału świata na dziesięć rejonów (dystryktów), nad którymi będą panować zwierzchnicy ciemności (królowie). Prawdopodobnie ich ujawnienie nastąpi dopiero po objawieniu się antychrysta.

 

13 Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii.

Rządy elit są pod ścisłą kontrolą ciemności.

 

14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów,

 

a ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni.

W tych słowach widzimy proces i drogę, którą zwykle muszą przejść święci Pana.

 

15 I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki.

Niestety cały świat jest pod wpływem ciemności i nie ma narodu, który by był od tego wpływu wolny.

 

16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu.

 

17 Bóg bowiem włożył im do serc, aby wykonali jego wolę, i to jednomyślnie, i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się Słowa Boga.

Niesamowite jest to, że nawet najczarniejsza sfera władców świata, gdy Bóg tego chce, wykonuje Jego wolę.

 

18 A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.

Nowe Jeruzalem zstępujące z Nieba od Boga, wielkie miasto, jest przez Anioła nazwane Oblubienicą. Analogicznie nierządnica też jest wielkim miastem, a są to ludzie należący do ciemności. Nie jest wykluczone, że rzeczywiście istnieje jakieś tajemne miasto, o którym wiedzą tylko wtajemniczeni członkowie elit.

 

Apokalipsa 18

 

1 Potem zobaczyłem innego Anioła zstępującego z Nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały.

2 I zawołał potężnie donośnym głosem: Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego.

3 Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu.

 

4 I usłyszałem inny głos z Nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.

Jest tu poważne ostrzeżenie dla ludzi wierzących, by nie szli w życiu na żadne kompromisy ze złem i ciemnością, ponieważ konsekwencje takiego postępowania mogą być niezwykle dotkliwe i w ogólnym bilansie całkowicie nieopłacalne.

 

5 Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości.

6 Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam, i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.

 

7 Ile sama się rozsławiła i pławiła się w przepychu, tyle zadajcie jej udręki i smutku, bo mówi w swoim sercu: Zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku.

Ciekawe jest to, że elity sprzymierzone z ciemnością i korzystające z jej wsparcia, mając wszystkiego ponad miarę, uważają że żaden sąd ich nie dosięgnie, a ich powodzenie i status będą trwałe. Jest to efekt zaślepienia, któremu ulegają za sprawą szatana.

 

8 Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi: śmierć, smutek i głód, i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądza.

9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru.

10 Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd!

11 A kupcy ziemi będą płakać i lamentować nad nią, bo już nikt nie będzie kupował ich towaru,

12 Towaru ze złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z najkosztowniejszego drewna, brązu, żelaza i marmuru,

13 Cynamonu i wonności, olejku i kadzidła, wina i oliwy, najczystszej mąki i pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich.

14 Owoce, których pożądała twoja dusza, opuściły ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, opuściło ciebie i już nigdy tego nie znajdziesz.

15 Ci, którzy tym handlowali i wzbogacili się na niej, będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką, płacząc i lamentując w słowach:

16 Biada, biada tobie, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami,

17 Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A każdy sternik i całe rzesze pływających na okrętach, i marynarze, i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka

18 I wołali, widząc dym jego pożaru: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta?

19 I sypali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i lamentując: Biada, biada tobie, wielkie miasto, w którym, dzięki jego dostatkowi, wzbogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzu, bo w jednej godzinie zostało spustoszone.

20 Raduj się nad nim Niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę.

21 A jeden potężny Anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą,

22 I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy nie będzie już słychać w tobie, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła już się nie znajdzie w tobie, i odgłosu kamienia młyńskiego już się w tobie nie usłyszy,

23 I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie, i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możnowładcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody.

24 W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.

 

Apokalipsa 19

 

1 Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w Niebie, którzy mówili: Alleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, naszemu Bogu,

2 Bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem, i pomścił krew swoich sług z jej ręki.

Elementem wielkiej nierządnicy są elity tego świata, które uważają, że mogą bezkarnie niszczyć świętych oraz całe społeczeństwa, że mogą poddawać sobie świat myśląc, że są jego właścicielami. Milczenie Boga i Jego pozwolenie na ich działanie jest tak naprawdę dla nich pułapką.

 

3 I powtórnie powiedzieli: Alleluja! A jej dym wznosi się na wieki wieków.

4 I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!

5 A od tronu rozległ się głos, który mówił: Chwalcie naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, mali i wielcy.

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja! gdyż objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący.

7 Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a Jego małżonka się przygotowała.

8 I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych.

9 I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe Słowa Boga.

 

10 I upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi: Nie rób tego, bo jestem sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.

Wszelka cześć, chwała i pokłon należą się tylko Bogu.

 

11 Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym, i w sprawiedliwości sądzi i walczy.

12 Jego oczy były jak płomień ognia, a na Jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko On sam.

13 Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a Jego imię brzmi: Słowo Boże.

14 A wojska w Niebie podążały za Nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty.

15 A z Jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i On wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.

16 A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

Mowa jest tu o Mesjaszu - Jezusie Chrystusie, który jest Słowem Ojca, który objawi się u kresu naszych czasów jako sprawiedliwy sędzia zdeprawowanego świata, z którym nikt nie może wygrać. 

 

17 I zobaczyłem jednego Anioła stojącego w słońcu. I zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba: Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga,

18 Aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców, i ciała wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich.

19 I zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z Tym, który siedzi na koniu, i z Jego wojskiem.

20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.

21 Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust Tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.

Przed widzialnym przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię, by panować nad nią z Jerozolimy przez 1000 lat, nastąpi na terenach Izraela wielka wojna wojsk wszystkich narodów. Prawdopodobnie będzie to armia światowego rządu nowego porządku świata pod dowództwem samego antychrysta. Opisuje ją prorok Zachariasz:

Zach 14

1 Oto przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie.

2 Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta.

3 Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.

4 I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.

5 Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie PAN, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

6 A w tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności;

7 Lecz będzie to jeden dzień, który jest znany tylko PANU, nie będzie to dzień ani noc. A o wieczornej porze nastanie światło.

8 W tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy; połowa ich do morza wschodniego, a połowa – do morza zachodniego. Będzie to w lecie i w zimie.

9 A PAN będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno jego imię.

 

 

Apokalipsa 20

 

1 I zobaczyłem Anioła zstępującego z Nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce.

2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

3 I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Ten tekst wyraźnie pokazuje, że diabeł (szatan) nie jest żadnym problemem dla Boga i jeden Anioł jest w stanie go pochwycić, związać i umieścić w więzieniu. Przebywanie istot ciemności na ziemi na określony, ważny cel. Musimy pamiętać, że ani Bóg, ani Jego Aniołowie nie mogą (nie chcą, nie potrafią) czynić nic, co jest złe i grzeszne. Złe diabelskie istoty są potrzebne, aby każdy z nas przeszedł określone próby i wybrał między dobrem a złem. Gdy wszyscy już przez te próby przejdziemy, ciemność zostanie raz na zawsze usunięta.

 

4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi, i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

Tysiącletnie panowanie Jezusa Chrystusa i Jego świętych na ziemi będzie absolutnie niesamowitą zmianą dla świata. Bóg wiele o tym czasie powiedział w Księgach Prorockich. Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ.

 

5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

Jeśli ktoś chce służyć Królowi królów w Tysiącletnim Królestwie, powinien uczyć się tego już teraz.

 

7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.

8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.

9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

Dlaczego diabeł zostanie jeszcze raz wypuszczony z więzienia i będzie zwodził narody? 

Przez tysiąc lat go nie będzie i ludzie nie będą mogli doświadczać prób i pokuszeń, które dla wcześniejszych pokoleń były codziennością; dlatego jest to konieczne, aby żyjący w doskonałym świecie władzy Syna Bożego również przeszli swoje próby wierności i lojalności, by ostatecznie wybrali swojego Pana.

Opis tej ostatniej wojny na ziemi znajdujemy w Księdze proroka Ezechiela:

Ez 38

1 I doszło do mnie Słowo Pana mówiące:

2 Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu.

3 I mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal.

4 Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem;

5 A z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarczę i hełm;

6 Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą.

7 Przygotuj się i bądź gotowy, ty i twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u ciebie, i bądź ich stróżem.

8 Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie.

9 Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, ty i wszystkie twoje zastępy oraz liczne ludy z tobą.

10 Tak mówi Pan Bóg: W tym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu i będziesz miał złe zamiary;

11 I powiesz: Wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram;

12 Aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi.

13 Szeba, Dedan i kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię: Czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zgarnąć wielki łup?

14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy w dniu, gdy mój lud Izraela będzie mieszkał bezpiecznie, nie będziesz o tym wiedział?

15 I przyjdziesz ze swego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko;

16 I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach.

17 Tak mówi Pan Bóg: Czyż ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi, proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę cię na nich?

18 Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan Bóg, wzmoże się zapalczywość mego gniewu;

19 Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu: Zaprawdę, w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela;

20 I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi; rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię.

21 Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu.

22 I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą.

23 Okażę się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem Panem.

Ez 39

1 Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal.

2 Zawrócę cię i zostawię z ciebie tylko szóstą część, wyprowadzę cię z północnych stron i wprowadzę cię na góry Izraela.

3 Wytrącę twój łuk z twej lewej ręki i wybiję twoje strzały z twej prawej ręki.

4 Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym.

5 Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan Bóg.

6 I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach. I poznają, że ja jestem Panem.

7 A dam poznać moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już zbezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem Panem, Święty w Izraelu.

8 Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan Bóg. To jest dzień, o którym mówiłem.

9 Wtedy mieszkańcy miast Izraela wyjdą, rozniecą ogień i spalą oręże: tarcze i puklerze, łuki i strzały, oszczepy i włócznie. I będą tym palić ogień przez siedem lat.

10 Nie będą znosić drwa z pola ani rąbać go w lasach, ale orężem będzie się palić. A złupią tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Pan Bóg.

11 I stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, dolinę przechodzących na wschód od morza, która zatka usta przechodniów. Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę i nazwą ją Doliną Hamon-Gog.

12 Dom Izraela będzie ich grzebać przez siedem miesięcy, aby oczyścić ziemię.

13 A tak będzie ich grzebał cały lud tej ziemi i wyjdzie mu to na chwałę w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan Bóg.

14 I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale przechodzić po tej ziemi, aby wraz z przechodniami grzebać tych, którzy pozostali na ziemi, by ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną przeszukiwanie.

15 A gdy przybysze będą przechodzić przez ziemię, a któryś z nich zobaczy kość ludzką, postawią przy niej znak, aż grabarze ją pogrzebią w Dolinie Hamon-Gog.

16 A nazwa tego miasta będzie Hamona. I tak oczyszczą ziemię.

17 A ty, synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg: Powiedz ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowałem, wielką ofiarę na górach Izraela, abyście jedli mięso i pili krew.

18 Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z Baszanu.

19 Najecie się tłuszczu do syta i upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem.

20 I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan Bóg.

21 Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem, i moją rękę, którą na nie wyciągnąłem.

22 I pozna dom Izraela, że ja jestem Panem, ich Bogiem, od tego dnia i na zawsze.

23 Poznają też narody, że dom Izraela z powodu swojej nieprawości został uprowadzony do niewoli, ponieważ wystąpił przeciwko mnie. Dlatego też zakryłem przed nim swoje oblicze i wydałem go w ręce jego wrogów, i polegli wszyscy od miecza.

24 Według ich nieczystości i według ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem przed nimi swoje oblicze.

25 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę zazdrosny o moje święte imię;

26 Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył.

27 A gdy sprowadzę ich z narodów i zgromadzę z ziem ich wrogów, i będę w nich uświęcony na oczach wielu narodów;

28 Wtedy poznają, że ja jestem Panem, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam żadnego z nich.

29 I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego Ducha na dom Izraela, mówi Pan Bóg.

 

Apokalipsa 20

 

11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.

To, że ziemia i niebo uciekły od oblicza Bożego i nie było dla nich miejsca, jest wymownym świadectwem zniszczenia i zdeprawowania przez ludzi  oraz wszelkiego rodzaju nieczyste istoty duchowe Bożego stworzenia. Tego nie dało się już w żaden sposób odnowić ani naprawić.

 

12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto Księgi. Otwarto też inną Księgę, Księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w Księgach, to znaczy według ich uczynków.

13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.

W ostatnim czasie można dostrzec w Kościele modę na podkreślanie wiary, a minimalizowanie znaczenia uczynków. Otóż nie istnieje wiara bez uczynków. Nasze przekonania i wiara zawsze wyrażają się w naszych uczynkach. Nawet ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii i żyli w pogańskich kulturach, gdy wybierali życie według sumienia i sprawiedliwości, okazywali tym samym, że wierzą w sprawiedliwość i miłość, wierzą w wartość i sens życia w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego w wielu miejscach Pisma czytamy tak wiele o uczynkach jako o wyrazie wiary.

Mamy tu wymienione morze, śmierć i piekło, jako miejsca przebywania umarłych. To daleko więcej, niż proste myślenie o niebie i piekle; tym bardziej, że wymienione tu morze niekoniecznie mówi o wodach na ziemi.

 

14 A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.

Druga śmierć może oznaczać wieczne unicestwienie. Piekło będzie istnieć tylko do tego czasu.

 

15 I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Bóg zawsze pragnął zbawić każdego i wielokrotnie o tym mówił w historii świata i na kartach Biblii. To, że ktoś trafi do jeziora ognia, wynika z jego świadomego wyboru odrzucenia łaski i miłości Boga, odsunięcia Jego pomocnej ręki. Ten tekst również wskazuje na to, że Księga Życia była pisana od początku świata.

 

Apokalipsa 21

 

1 Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.

2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z Nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.

3 I usłyszałem donośny głos z Nieba: Oto jest przybytek Boga z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.

 

4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

5 A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.

Niebo jest miejscem, w którym nie istnieje nic negatywnego, co może wywołać jakikolwiek smutek. Prawdopodobnie z naszej pamięci będą usunięte określone wydarzenia i treści. Wielkim darem Boga dla odkupionych będzie również taka przemiana naszej natury, że nikt z nas więcej już w żaden sposób nie zgrzeszy, ani nawet o żadnym grzechu nie pomyśli.

 

6 I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec.

Całe stworzenie powstało przez Słowa Boga, a Słowem Boga jest Jezus, więc jest On świadkiem wiernym, towarzyszącym stworzeniu Bożemu od początku do końca.

 

Ja spragnionemu (pragnącemu) dam darmo ze źródła wody życia.

Mamy tu dwie fundamentalne zasady: Bóg daje wodę życia za darmo i w odpowiedzi na szczere, głębokie pragnienie serca. Bardzo często pomijamy obie te prawdy lub choćby jedną z nich. Ileż to razy próbujemy zapracować na łaskę, moc, Ducha, dary w taki czy inny sposób. Niezbędne jest również prawdziwe pragnienie (wystarczy sobie wyobrazić upalny dzień bez wody).

Bożych zasad nie można zmieniać, bo zmienione - przestają działać.

 

7 Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.

Zwycięstwo polega na dokonaniu ostatecznego i niezmiennego wyboru swojego Pana i Boga, drogi życia i Prawa, według którego chcemy żyć tutaj i w wieczności. Tym naszym zmaganiom przygląda się Niebo i ciemność. Gdy przejdziemy wystarczającą ilość prób, zapada ostateczna decyzja o naszym wiecznym przeznaczeniu. Dopóki człowiek pragnie światłości, dopóty jest wspierany w walce o zwycięstwo (tak naprawdę ze sobą, ze swoją cielesnością). Jezus nigdy trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi (Mt 12,20).

 

8 Ale bojaźliwi (tchórzliwi), niewierzący (niewierni), popełniający obrzydliwości, mordercy (zabójcy), rozpustnicy, czarownicy (uprawiający magię), bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.

Tu mamy wykaz postaw i upodobań, w których część ludzi żyje i z których nie chce zrezygnować. Tacy ludzie również nie chcą, aby Bóg ich zmienił. Nic więc dziwnego, że nie mogą oni zamieszkać w Królestwie Boga. Nasz Stwórca już nigdy nie dopuści, aby w Jego domu pojawiło się zło i odstępstwo od Prawdy i Miłości. Konsekwencje upadku diabła i innych aniołów są straszne dla ludzkości i bolesne dla Boga.

Druga śmierć może oznaczać całkowite unicestwienie.

 

9 I przyszedł do mnie jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci Oblubienicę, małżonkę Baranka.

10 I przeniósł mnie w Duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z Nieba od Boga,

11 Mające chwałę Boga.

Oblubienicą i małżonką Baranka jest święte miasto. Oznacza to, że każdy z nas, należących do Oblubienicy, jest elementem tego miasta, jednym z tych żywych kamieni szlachetnych, które Pan wydobył z kamieniołomów tego świata, ożywił swoim życiem i oszlifował swoją ręką.

 

11 Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ.

12 Miało ono wielki i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu Aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela:

13 Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.

14 A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

 

15 A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur.

Trzcina czy laska miernicza w ręku Anioła pojawia się w różnych miejscach Biblii i oznacza dokładność oraz niezmienność w Bożym Królestwie. Nasz Ojciec się nie zmienia i nie zmienia się Jego wieczne Prawo oraz Jego upodobania. Największe błogosławieństwo i sukces w życiu duchowym osiąga człowiek, który buduje swoją duchową budowlę z materiałów Królestwa i według miar Jego Królestwa.

 

16 Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe.

17 I wymierzył jego mur na sto czterdzieści cztery łokcie według miary człowieka, która jest miarą Anioła.

18 Jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.

19 Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi – szafir, trzeci – chalcedon, czwarty – szmaragd,

20 Piąty – sardoniks, szósty – karneol, siódmy – chryzolit, ósmy – beryl, dziewiąty – topaz, dziesiąty – chryzopraz, jedenasty – hiacynt, dwunasty – ametyst.

 

21 A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda brama była z jednej perły.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że perła powstaje z pewnej cielesnej niewygody a nawet cierpienia małży, która obudowuje ciało obce tą piękną i cenną strukturą. Królestwo Boże w nas jest obce dla ciała i cielesności, ale im dłużej w nas pozostaje, tym staje się większe, piękniejsze i cenniejsze.

 

A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

 

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.

Religijna formalność i obrzędy są tam zastąpione prawdziwym życiem dziecka Bożego w domu Ojca.

 

23 A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek.

Tam Boże światło jest wszędzie i nie ma tam cienia.

 

24 Narody, które będą zbawione, będą chodziły w Jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć.

 

25 W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie.

Świat widzialny stworzony przez Boga jest drugą księgą, opisującą prawdy duchowe. Wielokrotnie czytamy np. o świętych jako gwiazdach. Nieprzypadkowo Bóg ustanowił słońce, jako panujące nad dniem i księżyc, jako panujący nad nocą. W tym wypadku słońce symbolizuje Jezusa, a księżyc diabła. W wieczności diabła ani ciemności nie będzie, więc nie będzie też nocy.

 

26 I wniosą do niego chwałę i cześć narodów.

Każdy naród stworzony przez Boga na ziemi, poza unikalnym językiem, który otrzymał na wieży Babel, dostał również jakąś cząstkę chwały Bożej. Są to te dobre cechy narodowe, pochodzące z Nieba. Niestety niewiele narodów je rozwijało i rozwija. Z powodu tego zaniechania, niektóre z nich przestały w ogóle istnieć (2Mojż 17,14 i 5Mojż 7,24).

 

27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze życia Baranka.

Kłamstwo - żyjemy w czasach totalnego zakłamania i dezinformacji. Prawda jest jednym z najbardziej deficytowych towarów na ziemi.

Księga Życia - jest o niej mowa już w Starym Testamencie. Do Księgi tej są wpisywani ludzie od początku świata (2Mojż 32,32-33). Ludzie ci wybrali w swoim życiu prawdę i sprawiedliwość, starali się żyć w zgodzie ze swoim sumieniem (Rz 2r). O nich to mówił Jezus, gdy wspominał o owcach, które należą do Niego, ale nie były z owczarni Izraela (J 10,16). Do Księgi tej są wpisywani oczywiście również wszyscy, którzy uwierzyli w Mesjasza Jezusa i prawdziwie się nawrócili do Boga. Pierwszymi z nich byli Apostołowie (Łk 10,20). Jeżeli człowiek chce zrezygnować z tej Drogi, chce odejść od Boga definitywnie i żyć w królestwie ciemności, może zostać z Księgo Życia wymazany (Ap 3,5).

 

Apokalipsa 22

 

1 I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

Jedną z cech Nieba jest absolutna czystość w każdej dziedzinie, sferze i w każdym rodzaju. Tam już nic nieczystego ani negatywnego nigdy nie pomyślimy, nie powiemy, nie zrobimy i nie doświadczymy.

 

2 A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc.

 

A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

Bóg zastąpi całą ludzką farmację, która obecnie czasem więcej szkodzi, niż pomaga, swoim naturalnym lekarstwem.

 

3 I nie będzie już żadnego przekleństwa; lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć.

4 I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach.

Aby służyć Bogu w wieczności, należy nauczyć się Mu służyć w teraźniejszości. Słowo mówiące o słudze, określało również niewolnika, a niewolnik to człowiek, który należy do swojego Pana i czyni Jego wolę. Tacy ludzie nie przyjmą na swoje czoło znamienia bestii i dlatego otrzymają w to miejsce imię Pana.

 

5 I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.

Gdy przejdziemy do wieczności, Bóg dokona w nas pewnej zmiany, która będzie polegała na tym, że już więcej nie pojawi się w nas żaden grzech i jakikolwiek bunt wobec Prawa Bożego. Będziemy już zawsze żyć w miłości i w harmonii z naszym Stwórcą.

 

6 I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego Anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.

Każdy z nas może otrzymywać przesłania od Aniołów, których posyła do nas Jezus. Musimy nauczyć się je odbierać, odczytywać i rozumieć. Zwykle przychodzą one jako nagłe objawienia, potok myśli, których sami nie potrafilibyśmy stworzyć. Może to być w czasie modlitwy, rozmyślania nad Słowem Pana, podczas snu lub w innych okolicznościach, gdy jesteśmy zdolni usłyszeć i odebrać. Ważne jest, by przyjmować to świadomie i zachowywać w sercu, jak czyniła to Maria, matka Jezusa.

 

7 Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej Księgi.

Studiowanie i zachowywanie prawd z Księgi Apokalipsy ma olbrzymie znaczenie dla naszego życia.

 

8 A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg Anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.

9 Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej Księgi. Bogu oddaj pokłon.

Pismo Święte nie daje w żadnym miejscu pozwolenia na to, by ktokolwiek lub cokolwiek mogło być przedmiotem Boskiej czci, poza samym Bogiem.

 

10 Potem powiedział do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej Księgi, bo czas jest bliski.

 

11 Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi; kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.

Aby żniwo ziemi dojrzało, musi mieć ku temu sprzyjające warunki; dlatego istnieje przyzwolenie Boże, aby do końca dojrzało również zło, by jego miara się dopełniła i by mogło zostać ostatecznie osądzone tu na ziemi przez sąd Apokalipsy.

 

12 A oto przyjdę wkrótce, a Moja zapłata jest ze Mną, aby oddać każdemu według jego uczynków.

13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.

 

14 Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.

15 Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

W historii Kościoła pojawiło się wiele różnych herezji, a czasy ostateczne są szczególnie napiętnowane zwiedzeniem. Jednym z bardziej niebezpiecznych jest promowanie łaski jako akceptacji grzechu i usuwanie Prawa Bożego. Słowa zapisane w Apokalipsie dobitnie mówią o tym, co Bóg na ten temat myśli. Więcej o Bożych przykazaniach dowiesz się TUTAJ.

 

16 Ja, Jezus, posłałem mojego Anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.

17 A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.

 

18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej Księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej Księdze,

19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów Księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z Księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej Księdze.

To ostrzeżenie pojawia się nie tylko w Księdze Apokalipsy, ale również w innych Księgach Biblii. W prywatnym interesie każdego człowieka powinno być dążenie do jak najczystszej prawdy, jak najbardziej oryginalnego tekstu Biblii i jak najprawdziwszej jego interpretacji. Nauczając siebie i innych nie wolno nam nic zmieniać, omijać, przemilczać, dodawać ani ujmować. Takie praktyki wiążą się z poważnymi konsekwencjami.

 

20 Tak mówi Ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!

W ciągu ostatnich lat wiele z osób, które na pewien czas umarły, a potem ponownie ożyły, wracały z przesłaniem od Jezusa, które miało mniej więcej taką treść: Powiedz mojemu ludowi, że moje przyjście jest bardzo bliskie. Ja wrócę wcześniej, niż się spodziewacie.

 

21 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do Apokalipsy

systematycznie dodawane